Wie zijn wij? En wat zijn onze taken?

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen onder andere de 18 gemeenten, politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). 

De veiligheidsregio is erop gericht om u beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Gemeenten zijn daar zelf doorgaans te klein voor. Bovendien overschrijdt een ramp of crisis dikwijls een gemeentegrens. Een regionale aanpak is dan effectiever. De partijen binnen de veiligheidsregio oefenen regelmatig samen, verzorgen opleidingen en ontwikkelen plannen voor een veiligere regio. Ernstige incidenten uit het recente verleden maken nog eens extra duidelijk hoe belangrijk dit samenwerken op regioniveau is. Denk daarbij aan de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en het ongeluk met het vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol.

Ons werkgebied in vogelvlucht
Het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een compact en verstedelijkt gebied van circa 650 vierkante kilometer. Het telt meer dan 600.000 inwoners. Zuid-Limburg onderscheidt zich van de andere regio’s door haar bijzondere ligging. Ze ligt voor 98% ingeklemd tussen België en Duitsland met slechts een smalle verbinding met de rest van Nederland (2%). De regio ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn die ruim 3,6 miljoen inwoners heeft. Steden als  Aken, Heinsberg, Luik, Tongeren en Hasselt liggen binnen een straal van 20 tot 40 km.

Betere rampenbestrijding en crisisbeheersing wettelijk vastgelegd
De basis voor een betere rampenbestrijding en crisisbeheersing is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 in werking trad. De inspectie van het ministerie van Veiligheid en Justitie controleert de kwaliteit van de veiligheidsregio's. Gekeken wordt hoe ze presteren op belangrijke onderdelen van de rampenbestrijding. Daarbij gaat het om het opstellen van crisisbeheersingsplannen, paraatheid en het informeren en alarmeren van de bevolking. Er zijn landelijke eisen waaraan elke veiligheidsregio moet voldoen. Veiligheidsregio's zijn vrij om hun eigen organisatie en aanpak te kiezen.

Onze taken: voorkomen, bestrijden en herstellen
De kerntaak van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is om iedereen die in het gebied woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Goede rampenbestrijding bestaat uit:

 • Voorkomen: risico's in kaart brengen en voorbereidingen op maat treffen
 • Bestrijden: effectief optreden tijdens een ramp om schade te beperken
 • Herstellen: slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade

Voorkomen
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven en het vervoer ervan. De veiligheidsregio heeft alle risico’s in kaart gebracht en een inventarisatie en analyse gemaakt. Daarbij is ook gekeken naar de regio Limburg-Noord en buurlanden. Maar bij het voorkomen van ernstige incidenten, rampen en crises zijn meer zaken van belang:

 • Het opstellen van een risicoprofiel (welke risico’s kunnen leiden tot een brand, ramp of crisis?)
 • Het opstellen van een beleidsplan
 • Het opstellen van een crisisplan
 • Het opleiden en trainen van personeel en het gezamenlijk oefenen
 • Zorgen voor voldoende en goed materieel
 • Burgers, instellingen en bedrijven informeren over de risico’s en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden

Bestrijden
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er altijd iets misgaan. In dat geval komen de partners in de veiligheidsregio samen in actie. Afhankelijk van de aard en de grootte van een incident kunnen andere instellingen, bedrijven en organisaties in de regio worden ingeschakeld, zoals:

 • Openbaar Ministerie
 • Provincie
 • Waterschappen
 • Rijkswaterstaat
 • Ziekenhuizen
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Rode Kruis
 • Nutsbedrijven

Bij een grootschalige calamiteit komen de gemeenten en hulpdiensten bijeen in een Regionaal Operationeel Team (ROT) en een Regionaal Beleidsteam (RBT). Terwijl hulpdiensten ter plaatse de ramp of crisis bestrijden, wordt vanuit het ROT de bestrijding gecoördineerd en de eventuele nazorg gestart.

Herstellen
Tijdens en na een ramp is er de zorg voor slachtoffers en gewonden. Ook kunnen gebouwen zwaar zijn beschadigd en kan de infrastructuur ernstig zijn ontwricht. Het is dan de taak van de veiligheidsregio om ervoor te zorgen dat acties worden ondernomen om de samenleving zo snel mogelijk weer normaal te laten functioneren.

Gezamenlijke rampoefeningen
Grote rampen en crises komen gelukkig zelden voor. Om toch ervaring op te kunnen doen in de bestrijding ervan organiseert de veiligheidsregio regelmatig rampoefeningen. Alle betrokken organisaties doen hieraan mee. Na een oefening volgt altijd een gezamenlijke evaluatie. Zo werkt de veiligheidsregio voortdurend aan het verbeteren van de rampenbestrijding.

Deel deze pagina: