Transparant en helder

Alle openbare documenten als download beschikbaar

De Veiligheidsregio is transparant en helder. Alle openbare documenten zijn op deze site als download beschikbaar! U kunt ze vinden in de rubriek documenten. Zo ook bijvoorbeeld het regionaal crisisplan.

Het doel van dit plan is te komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarmee wordt door regionale samenwerking uitvoering gegeven aan crisisbeheersing op maat. Het Regionaal Crisisplan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder, wie, waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio op een zelfde manier met crisisbeheersing om gaan.

FAQ Veel gestelde vragen

Dit zijn de veel gestelde vragen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Geen antwoord gevonden op uw vraag? Laat het ons even weten...

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband tussen de achttien gemeenten, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie. Zij hebben hun krachten gebundeld op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Kernwoorden zijn multidisciplinaire samenwerking, oplossingsgericht, betrouwbaar en daadkrachtig. De gemeenschappelijke meldkamer in het Meld- en Coördinatie Centrum in Maastricht is een concreet voorbeeld van deze samenwerking. Het algemeen bestuur stuurt de veiligheidsregio aan. De directie adviseert het algemeen en het dagelijks bestuur.

Ons land telt 25 veiligheidsregio’s. Elke veiligheidsregio moet een goed geoefende, professionele organisatie zijn. Een organisatie die zich richt op het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Dat doet de veiligheidsregio door op regionaal niveau de krachten van diverse (hulpverlenings)organisaties te bundelen. De verschillende samenwerkingspartners trainen en oefenen bovendien regelmatig samen. Hierdoor is een veiligheidsregio in staat zich beter voor te bereiden op grootschalige evenementen, grote branden en dreigingen, zoals terrorisme, uitbraak van infectieziekten en nucleaire ongevallen. Van de overheid mag u immers verwachten dat zij er alles aan doet om u optimaal te beschermen.

Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor:

  1. Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises.
  2. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen en in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald.
  3. Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid.
  4. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
  5. Het instellen en in stand houden van een brandweer.
  6. Het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
  7. Het voorzien in de meldkamerfunctie.
  8. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.
  9. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de Veiligheidsregio. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt georganiseerd volgens de lijnen van verlengd lokaal bestuur. De achttien gemeenten in Zuid-Limburg hebben daartoe een gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio getroffen. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 18 regiogemeenten. De voorzitter is de burgemeester van Maastricht. Het algemeen bestuur neemt besluiten bij meerderheid van stemmen en kan zelf de weging van stemmen bepalen. Bij stakende stemmen krijgt de voorzitter een beslissende stem. Het bestuur wordt ondersteund door de directie. Daarin zitten in ieder geval de regionaal commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef van politie en de coördinerend gemeentesecretaris. De directie adviseert het bestuur en draagt zorg voor de uitvoering van de genomen besluiten binnen de eigen kolom.

Ja. De vorming van veiligheidsregio's is bij de Wet veiligheidsregio’s geregeld. De gemeenten hebben daartoe een gemeenschappelijke regeling getroffen.

De veiligheidsregio wordt op dit moment deels door de gemeenten en deels door het rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) gefinancierd.

De Wet veiligheidsregio’s is officieel op 1 oktober 2010 in werking getreden.

Als er vacatures zijn dan kunt u die vinden op deze website, de website van igom.nl en/of de website van brandweer zuid-limburg.

Deel deze pagina: