Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Sommige bedrijven in onze regio werken met gevaarlijke stoffen. Onder een gevaarlijke stof verstaan we een stof die mogelijk giftig, brandbaar of explosief is. Daarbij kunt u denken aan chloor, LPG en ammoniak. Dergelijke stoffen bedreigen de gezondheid en veiligheid van iedereen die ermee in aanraking komt. Bovendien kunnen ze bij het vrijkomen grote schade aan het milieu veroorzaken.

Gevaarlijke stoffen
 

Kerncentrale Tihange
Nucleaire installaties voldoen aan strenge (internationale) eisen. De kans op een stralingsongeval in de kerncentrale van Tihange is heel klein. De kans op een stralingsongeval met gevolgen voor Zuid-Limburg is nog veel kleiner. Maar hoe onwaarschijnlijk ook, de kans is niet nul. Lees meer over radioactieve straling, gezondheidsrisico’s en maatregelen onder Kernincident.

Kernincident

Hoewel Zuid-Limburg geen kerncentrale heeft, kan deze regio de gevolgen ondervinden van een ongeval in een kerncentrale elders. De dichtstbijzijnde kerncentrale staat in Tihange, België, op ongeveer 40 kilometer afstand van de Nederlandse grens.

Kans uitermate klein
Om een incident te voorkomen, nemen kerncentrales een groot aantal veiligheidsmaatregelen. De kans op een kernincidentl met gevolgen voor de omgeving is uitermate klein. Zo is de kans op een grote lozing van radioactieve stoffen uit de kerncentrale Borssele één keer per 10 miljoen jaar. Ter vergelijking: de kans op een dijkdoorbraak in Zeeland is één keer per 4.000 jaar.

Maatregelzones
Bij de voorbereiding op een mogelijk incident hanteert de overheid zones voor het treffen van diverse maatregelen: evacuatie, schuilen en het verstrekken van jodiumtabletten. Deze zones zijn gebaseerd op het vermogen van de kernreactoren. Voor de kerncentrales in Borssele (NL), Doel (B), Tihange (B) en Emsland (D) zijn op nationaal niveau de volgende maatregelzones bepaald.

 

 Borssele (NL)

 Doel (B)

 Tihange (B)

 Emsland (D)

 Afstand tot NL grens

 16 km

 2,8 km

 38 km

 20 km

 Evacuatie

 10 km

 10 km

 10 km

 10 km

 Schuilen

 10 km

 10 km

 10 km

 10 km

 Jodiumtabletten
 predistributie

 20 km

 20 km

 20 km

 25 km

 Jodiumtabletten 
 distributieplan

 100 km

 100 km

 100 km

 100 km

Gezien de afstand tot de kerncentrale van Tihange dient Zuid-Limburg zich voor te bereiden op de maatregel ‘jodiumtabletten distributieplan’. Dat wil zeggen dat er een plan moet zijn om jodiumtabletten te verspreiden bij een dreiging van het vrijkomen van radioactieve stoffen.

Hoe groot het gevaar voor de gezondheid is, hangt af van de hoeveelheid straling die vrijkomt, de windsnelheid en de windrichting. Daardoor kan de overheid besluiten om (ook) andere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld ter bescherming van de voedselketen.

Wat doet de Veiligheidsregio Zuid-Limburg?
Een ongeval in een kerncentrale vraagt om een gecoördineerde aanpak op alle bestuursniveaus: lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal. In verband met de mogelijk grote impact op de omgeving verschillen de bestuurlijke bevoegdheden ten opzichte van niet-stralingsongevallen.

In het algemeen zal er bij een kernincident altijd opgeschaald worden naar nationaal niveau, waarbij de rijksoverheid de regie heeft. Deze beoordeelt de situatie, kondigt eventuele maatregelen af en adviseert de Veiligheidsregio. Zo bepaalt de rijksoverheid ook of er jodiumpillen worden uitgedeeld. De veiligheidsregio zorgt voor de uitvoering van het Regionaal Crisisplan.

Regionaal Operationeel Team
Conform het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal bij een kernincident een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingericht worden om de processen brandweerzorg, bevolkingszorg, geneeskundige zorg en politiezorg aan te sturen. De voorzitter van het ROT heeft de operationele leiding.

Regionaal Beleidsteam
Naast het ROT wordt er ook een Regionaal Beleidsteam (RBT) bij elkaar geroepen onder leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio. De voorzitter van de veiligheidsregio is het regionale aanspreekpunt voor de rijksoverheid.

Wat kunt u zelf doen?
Volg de adviezen van de hulpdiensten op. U kunt deze dan onder andere lezen op deze website of op de teletekstpagina 112 van L1.

Infobulletin voor gemeenten

Vragen en antwoorden

Meer  informatie

Nieuws

Documenten

Brieven van de minister

Informatiebijeenkomsten

Gevaarlijke stoffen

Wat doet de veiligheidsregio?
De veiligheidsregio doet haar best om de bevolking en het milieu tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen te beschermen. Er zijn strenge veiligheidseisen voor opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen (via weg, water, spoor en buizen onder de grond) vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. De brandweer speelt een belangrijke rol in het opstellen en controleren van deze eisen. Maar er kan altijd iets misgaan.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zich beter beschermen voor gevaarlijke stoffen door vooraf te informeren wat giftige stoffen zijn, en waar ze zich in uw omgeving bevinden. Raadpleeg hiervoor de risicokaart.

Hoe wordt u gewaarschuwd?
Bij een eventuele noodsituatie wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert of via een geluidswagen in uw buurt. Ook kunnen ze hiervoor pagina 112 van L1 teletekst of sociale media gebruiken. Als de sirene gaat, fungeert L1 als rampenzender. 

Noodsituatie? Blijf binnen!

Blijf bij een noodsituatie met giftige stoffen binnenshuis, met ramen en deuren dicht en help zo nodig anderen in veiligheid te brengen. Wat u verder precies moet doen hangt af van de stof die vrijgekomen is. Raadpleeg de regionale rampenzender L1.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site www.brandweer.nl.

Deel deze pagina: